Algemene voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al de diensten en werkzaamheden van PC Computerhulp.
Wanneer er een (mondelinge) overeenkomst wordt aangegaan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van PC Computerhulp en gaat PC Computerhulp ervan uit dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunt lezen op www.pccomputerhulp.nl en op aanvraag per post toegestuurd krijgen.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen in geval ze door PC Computerhulp schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden gewijzigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Aansprakelijkheid
3. In geval van enige overmacht kan PC Computerhulp niet aansprakelijk worden gesteld voor verrichte diensten en werkzaamheden. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan PC Computerhulp bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening konden houden en tengevolge daarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van PC Computerhulp kan worden verlangd. In gebreke blijven van de toeleveranciers daarbij inbegrepen.

4. PC Computerhulp is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van verlies van enige data welke vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Indien gewenst wordt er een back-up gemaakt van de data, hierbij heeft PC Computerhulp echter geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin is PC Computerhulp aansprakelijk voor enige immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan aan derden, dit ongeacht de oorzaak. Indien PC Computerhulp in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard PC Computerhulp slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

5. Indien de verzekering om wat voor reden ook niet tot uitkering overgaat, is PC Computerhulp nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende dienstverlening en/of werkzaamheden.

6. PC Computerhulp is niet aansprakelijk wegens geen, of niet tijdige dienstverlening. Ook niet voor derving van inkomsten.

Betaling
7. Betaling geschiedt contant en/of per bank, in geval van bestelde hardware of software kan een vooruitbetaling gevraagd worden. Indien de klant daarna het resterende bedrag niet betaald en/of de gekochte goederen niet afneemt wordt het vooruitbetaalde bedrag en het bestelde product direct eigendom van PC Computerhulp totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens de (mondelinge) overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan PC Computerhulp zijn voldaan.

8. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Wanneer facturen niet betaald worden, mag PC Computerhulp zijn dienstverlening opschorten ook ten aanzien van garantie werkzaamheden, tevens zal een incassobureau worden ingeschakeld en komen alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.

9. Het is de klant niet toegestaan verrekening toe te passen.

Garantie
10. PC Computerhulp hanteert de garantie bepaling van zijn leverancier(s) op (de) het gekochte product(en).

Programma’s en/of besturingssystemen zonder licentie
11. Het hebben van programma’s en/of besturingssystemen zonder licentie, is geheel voor het risico en de verantwoording van de eigenaar van de computer. In geval van programma’s en/of besturingssystemen zonder licentie kan PC Computerhulp weigeren om dienstenverlening te geven en de dienstverlening aan de klant terstond te stoppen.

Privacy verklaring PC Computerhulp
12. Update 23-5-2018 i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door PC Computerhulp geleverde producten en diensten.

PC Computerhulp, gevestigd te Zeist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PC Computerhulp verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die PC Computerhulp van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door PC Computerhulp in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• Emailadres
• Bankgegevens

Verwerkt PC Computerhulp ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. PC Computerhulp verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met PC Computerhulp, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit PC Computerhulp. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van PC Computerhulp. Wilt u niet benaderd worden, dan kunt u dit aangeven.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is PC Computerhulp gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt PC Computerhulp zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
PC Computerhulp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Back-ups die op apparatuur van PC Computerhulp zijn gemaakt worden na afronding van de werkzaamheden verwijderd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
PC Computerhulp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
PC Computerhulp gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Beveiliging
PC Computerhulp hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij PC Computerhulp toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval PC Computerhulp gebruik maakt van de diensten van derden, zal PC Computerhulp in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten,
Wanneer u een gespecificeerd verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal PC Computerhulp u hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@pccomputerhulp.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@pccomputerhulp.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22-05-2018

PC Computerhulp te Zeist

 

error: Content is protected !!